logopalec

Čeština pro učitele

978-80-86041-37-7

Čeština pro učitele

Čeština pro učitele, která od roku 1996 vychází už ve čtvrtém, doplněném a upraveném vydání, se osvědčila jako užitečná jednosvazková mluvnice, která přehledně soustřeďuje stěžejní výklady o českém jazykovém systému z pohledu hláskosloví, tvarosloví, slovní zásoby a tvoření slov i skladby a stylistiky, neopomíjí tedy žádnou oblast, které se školní výuka češtiny věnuje. Připojeno je obecné poučení o jazyce, jazykovědě a jazykové kultuře. 

Autoři jednosvazkové publikace vycházeli ze zkušeností během dlouholetého působení na Ostravské univerzitě právě při přípravě studentů učitelství a při výchově dalších bohemistů různého praktického zaměření. Snažili se rovněž přihlížet k moderním teoriím a naznačit možný směr dalšího vývoje jednotlivých jazykových plánů. Dílči kapitoly, hlavně kapitola věnovaná skladbě, sice usilují o výstižné rámcové přiblížení moderních odborných trendů, avšak současně je propojují s dosavadními školskými přístupy a obvyklou terminologií školních učebnic. Titul Čeština pro učitele napovídá, že kniha by měla i nadále sloužit jako vhodná a srozumitelná pomůcka jak pro učitele z praxe, tak pro studenty učitelství, případně pak pro širší veřejnost, která aktuální jazykovou problematiku současné češtiny sleduje.

Copyrigth © autoři:
prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.
PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
PhDr. Diana Svobodová, Ph. D.
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.