logopalec

Průvodce českou slovní zásobou

80-86041-34-4

Průvodce českou slovní zásobou

Příručka určená nejen pro vysokoškolské studenty, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti je zaměřena na aktuální stav české slovní zásoby. V teoretické části se autorka zabývá nejprve obecnou charakteristikou českého lexika a tvořením slov v češtině, následně slovotvornými postupy (především odvozováním) a vztahy mezi onomaziologickými kategoriemi slov ve slovotvorném procesu. 

Další kapitoly jsou věnovány stratifikaci české slovní zásoby, problematice slovního významu a formálním a významovým vztahům slov. Samostatná kapitola je věnována české frazeologii. Uvedené výklady jsou bohatě ilustrovány příklady lexikálního materiálu.

Recenzentka PhDR. Ivana Kolářová, CSC., z katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve svém doporučujícím posudku mimo jiné uvádí: „Výklady v teoretické části jsou přesné, přehledné, plně respektují současný stav slovní zásoby, její vývojové tendence, podány jsou zasvěcené informace o rozvíjení slovní zásoby v současnosti."

Praktická část příručky obsahuje cvičení zaměřená na jednotlivá témata, o nichž pojednává část teoretická. Druhý z recenzentů, Mgr. Patrik Mitter, Ph.D., z katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kromě jiného pozitivně hodnotí zařazení přehledně zpracovaného klíče ke každému zadanému úkolu a uvádí: „Toto řešení umožňuje studujícímu samostatnou práci s publikací, proto bude publikace velmi dobře sloužit i studujícím v kombinovaném (distančním, dálkovém) studiu."

Copyrigth © autorka: PhDr. Diana Svobodová, Ph. D.